กองทุนหุ้นต่างประเทศ 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) เพิ่มโอกาสลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม:
กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity (TMB USBLUECHIP) เน้นลงทุนในหุ้นชั้นดีของบริษัทชั้นนำในอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติม:
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity (TMBCOF) คว้าโอกาสในการลงทุนหุ้นจีน สร้างผลตอบแทนในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติม:
และกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (TMB-ES-CHINA-A) เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-Share
ข้อมูลเพิ่มเติม:
แคมเปญยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทุกช่องทาง
ทั้งที่ซื้อ และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน TMBAM Eastspring, TMB รวมถึงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกราย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725 ในวันทำการ เวลา 8.30 - 17.30 น.
คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
- เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ /การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM Eastspring และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ผู้ลงทุนในกองทุน TMBGQG, TMB USBLUECHIP, TMBCOF, TMB-ES-CHINA-A ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 ขึ้นไป โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.