พิเศษ! เมื่อซื้อ K SUPERSTAR SSFX ครบทุก 50,000 บาท
จะได้รับ Cash Back 100 บาท สูงสุด 400 บาท
คำเตือน:
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
#KAsset #KSUPERSTARSSFX #คำตอบที่ใช่ของการลงทุน
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.